fbpx
 

Интервју

ГЕА: Сава Пензиско е поддржувач на Алијансата за родова еднаквост на работното место – ГЕА. На кој начин вашата компанија работи во насока на трите столба за кои се залага ГЕА, т.е. еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност на работните места?

 

Татјана Бојковска: Сава пензиско друштво низ годините на раст и развој има достигнато ниво на организациска култура на кое еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност на работните места се составни елементи на истата.

 

ГЕА: Дали имате спроведено некакви иницијативи или политики за поттикнување и поддржување професионалниот напредок и развој на вашите вработени?

 

Татјана Бојковска: Природата на областа во која работи Сава пензиско друштво налага потреба од континуирано професионално усовршување и развој, како одговор на променливите пазарни услови, а во интерес на членовите и пензионираните членови на пензиските фондови со кои управуваме. Во таа насока се и активностите на компанијата насочени кон иницирање и поддршка на професионалниот развој на вработените во областите кои се важни за нашата дејност. Претставува особено задоволство кога вработените професионалната едукација ја прифаќаат како нормален составен дел од кариерниот развој, кога новите знаења ги споделуваат и имплементираат во работењето и кога остваруваат успеси во студии кои имаат значајна тежина и кои бараат сериозна посветеност и вложен труд.

 

ГЕА: Кои иницијативи ги презема Сава Пензиско за да обезбеди родова еднаквост на сите нивоа на организацијата, вклучувајќи и лидерски позиции? Дали и какви придобивки сте забележале од мешани тимови на работното место?

 

Татјана Бојковска: Имајќи предвид дека градиме и поддржуваме средина во која се промовира поддршка на развој на кадри во согласност со нивниот потенцијал, интегритет и посветеност кон работата, родовата избалансираност низ годините се наметна како природна последица на тежнеењето кон градење на околина во која квалитетот не се дефинира преку пол, возраст, вера или националност. Така, во моментов тричлениот Управен Одбор има две членки, а на ниво на среден менаџмент застапеноста на жените е 43%. Падот од 57% кој го забележавме во претходниот краток временски период беше резултат на кадровски промени при кои одлуките се носеа врз база на строго пропишани објективни критериуми. Доколку статистиката ја гледаме од друг агол, агрегатно, тековно застапеноста на жените на раководни позиции во Сава пензиско изнесува 50%.

 

Во нашата компанија постои високо ниво на свесност за додадената вредност која диверзитетот гледан низ повеќе димензии ја има во поглед на нови идеи, критички став, како и здрава и конструктивна дискусија во функција на поддршка на успешното работење и на одржувањето на позитивна работна околина. Придобивките се видливи преку конструктивен судир на идеи и мислења кои водат чекор понапред и чекор подалеку кон остварување на стратешките цели, а кои како позадина имаат диверзитет кој може да биде родов, искуствен, професионален итн.

 

ГЕА: Разликата во платите меѓу половите (gender pay gap) e сè уште присутна во многу индустрии. Какви чекори презема Сава Пензиско за да се справи со разлики во плата меѓу половите и кои се постигнати напредоци до сега?

 

Татјана Бојковска: Она што за жал претставува се уште присутна родова дискриминација во многу индустрии во поглед на платите, на наше задоволство не е случај со Сава Пензиско, па оттука и немаме проблем од ваков карактер.

 

ГЕА: Mожете да ли објасните како Сава Пензиско ја промовира финансиската писменост кај младите луѓе, особено кога станува збор зa развивање на нивните вештини за финансиска писменост од млада возраст, осигурувајќи им знаење и самодоверба за активно учество во процесот на донесување на инвестициски одлуки кои ќе ја обликуваат нивната иднина?

 

Татјана Бојковска: Сава пензиско претставува дел од системот на капитално финансирано пензиско осигурување, каде еден од главните предизвици со кои се соочуваме е ниското ниво на финансиска писменост. Од своето основање во 2005 година, голем процент од маркетинг активностите на Друштвото се насочени во едукативни цели. Дел од овие активности веќе извесен период ги спроведуваме заедно со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и со другите пензиски друштва на пазарот. Овие заеднички активности првенствено ја таргетираат средношколската и факултетската популација. Дополнително, свој придонес кон подобрување на финансиската писменост даваме и преку блог порталот „Никогаш сами“, нашата веб страница, преку објави на социјални мрежи, едукативни материјали и сл.

 

ГЕА: Од ваша гледна точка, како жена која има долгогодишно искуство во областа на финансии и инвестиции, што би ги посоветувале младите девојки и жени кога станува збор за финансиската едукација и писменост?

 

Татјана Бојковска: Во поглед на кариерниот развој без оглед на областа во која се образуваат или работат, свесна за стереотипниот призвук, на младите девојки и жени би им порачала да вложуваат во својот професионален и личен развој, да веруваат во себе и со интегритет и етички да се борат за тоа што го заслужуваат. Што се однесува до финансиската едукација и писменост, мојата порака би била адресирана до младата популација без оглед на род, вера, националност, професионални квалификации и лични убедувања: Промените во образовните процеси не ги следат општествените промени и предизвиците поврзани со лични финансии кои се однесуваат на иднината. Оттука, за да се донесат соодветни одлуки во морето на информации за различни финансиски продукти, вложувањето во сопствената финансиска едукација и писменост е во интерес на сите. Преку повисоко ниво на знаења и информираност се намалува аверзијата која е честа психолошка реакција при средба со непознатото, но и се зголемува свесноста за значењето на долгорочниот инвестициски хоризонт и за значителната разлика во акумулацијата на средства наменети за пензија кога се почнува со редовни уплати на помлада возраст, споредено со почеток на уплати во позрели години.

 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

ГЕА: ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ е поддржувач на Алијансата за родова еднаквост на работното место – ГЕА. На кој начин вашата компанија работи во насока на трите столба за кои се залага ГЕА, т.е. еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност на работните места?

Ралица Губерова: Фактот што ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ ги поддржува трите столба на ГЕА за родова еднаквост т.е. еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност на работните места најпрво зборува моменталната структура на Друштвото, каде од вкупно 94 вработени, 56 се жени, а 38 се мажи и притоа менаџерскиот тим е составен од 6 жени и 3 мажи. 

Висината на платите на работниците во нашето Друштво се определува на база на соодветноста помеѓу работното место и едукацијата на работникот, работното искуство, техничките и дополнителни вештини што ги има работникот, без оглед дали е маж или жена. 

Нашите програми за обука и развој нудат рамноправни можности за напредок во кариерата за сите што го имаат тоа за зацртаната цел. Ние се фокусираме на привлекување и задржување на талентираните работници без разлика на родот. 

 

ГЕА: Родовата еднаквост не е само нешто што треба да се негува интерно, туку се одразува и во надворешните односи и партнерства на компанијата. Како ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ соработува со други компании / организации или засегнати страни за залагање за родова еднаквост и поттикнување позитивни промени во областа?

 

Ралица Губерова: Да се зачлениме во Алијансата за родова еднаквост – ГЕА беше стратешка одлука за ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, за да може јавно да се изјасниме како поддржувачи на рамноправноста и инклузивноста. Тоа ни дава можност да соработуваме и со други компании и организации кои ги негуваат и применуваат истите вредности за родовата еднаквост. 

 

ГЕА: Како извршен директор и жена која е дел од ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ повеќе од 10 години, дали имате некои долгорочни цели или иницијативи за кои вие лично имате посебна пасија во насока на унапредување на родовата еднаквост како и во вашата компанија, така и општо во индустријата за осигурување?

 

Ралица Губерова: Во ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ не постои родова нееднаквост, бидејќи јас лично гледам на луѓето како професионалци и тоа е основен критериум за вреднување на вработените, односно родот во никој случај не смее да биде критериум како за вработување така и за вреднување на луѓето. 

Што се однесува до индустријата за осигурување, иако перцепцијата за осигурувањето се поврзува со моторни возила заради осигурувањето на моторни возила и постојат стереотипи дека возилата се сфера на мажите, сепак во осигурителната индустрија се повеќе жени се на раководни позиции од кои притоа истите се и дел од поуспешните друштва за осигурување. 

 

ГЕА: Според вас, што уште може да се направи за да се промовира родовата еднаквост во индустријата на осигурување и кое е вашето мислење за тоа колкава улога играат компаниите како Евроинс Осигурување за остварување на оваа цел?

Ралица Губерова: За промовирање на родовата еднаквост во индустријата на осигурување, а и не само во оваа дејност, на прво место потребен е личен пример. ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ долги години демонстрира посветеност на принципите за професионалност, квалитет и талент при изборот на своите вработени и тоа е единствена порака што ја имаме кон сите компании што се соочуваат со родовата нееднаквост.

 

ГЕА: Што би ги посоветувале младите девојки и жени кои штотуку ги започнуваат своите кариери во индустријата на осигурување?

 

Ралица Губерова: Ако сте млада девојка или жена која ја започнува својата кариера во индустријата на осигурување, овие совети можат да ви помогнат. Јас имам неколку совети за сите млади жени и мажи кои сакаат да бидат успешни доколку кариерниот развој е критериум за тоа:

 

– инвестирајте во вашето учење и развој на вештини

– бидете отворени за нови знаења и приспособување на новите технологии и иновации,

– поставувајте си високи цели и со самоувереност докажувајте ги вашиот талент и работа

Во ова интервју, имавме можност да разговараме со Мелита Гугуловска, главен извршен директор на Сава Осигурување, за напорите и посветеноста на компанијата во насока на родова еднаквост и предизвиците кои ги имаат во осигурителната индустрија.

ГЕА: Сава Осигурување е поддржувач на Алијансата за родова еднаквост на работното место – ГЕА. На кој начин вашата компанија работи во насока на трите столба за кои се залага ГЕА, т.е. еднаква плата, еднакви можности и еднаква застапеност?

Мелита Гугуловска: Во Сава осигурување воопшто не се поставува прашањето од кој пол сте или слично. Еднаква плата, еднакви можности и еднаква застепеност е патот по кој чекориме сите овие години.

ГЕА: Како главен извршен директор и жена која е дел од Сава Осигурување речиси 20 години, со какви предизвици се имате соочено во вашата индустрија и како ги надминувате истите на работното место?


Мелита Гугуловска:
Никогаш до сега не сум почуствувала некаков проблем поради тоа што сум припадничка на женскиот пол или пак да не можам да извршам некоја работна активност поради тоа или да бидам помалку платена. Лично сметам дека не постои поделба на женски и машки работи особено во осигурителната индустрија.

ГЕА: Кои иницијативи ги презема Сава Осигурување за да обезбеди родова еднаквост на сите нивоа на организацијата, вклучувајќи и лидерски позиции? Какви придобивки сте забележале од мешани тимови на работното место?


Мелита Гугуловска:
Единствен приоритет кај нас е квалитет, желбата за промена, желбата за развој. Навистина не се гледа на мешани тимови , женски или машки тимови – се е до човек без разлика на родовата припадност.

ГЕА: Разликата во платите меѓу половите (gender pay gap) e сè уште присутна во многу индустрии. Какви мерки презема Сава Осигурување за да се справи со овој проблем?


Мелита Гугуловска:
Никогаш до сега не сме имале таков проблем и лично мислам дека тоа е нешто што ние самите треба да го негуваме и развиваме. Во Сава осигурување луѓето ја добиваат платата поради своите лични квалитети и постигнувања.

ГЕА: Според вас, што уште може да се направи за да се промовира родовата еднаквост во индустријата на осигурување и кое е вашето мислење за тоа колкава улога играат компаниите како Сава осигурување за остварување на оваа цел?

Мелита Гугуловска: Нашата индустрија е одличен пример на родова еднаквост од причина што јас не сум единствена жена на чело на осигурителна компанија и морам да признаам дека сите до една се одлични и успешни лидери.

ГЕА: Што би ги посоветувале младите девојки и жени кои штотуку ги започнуваат своите кариери во индустријата на осигурување?

Мелита Гугуловска: Една од најубавите индустрии по мене, бидејќи имате можност секојдневно да учите многу нови работи, да се среќавате со многу нови професии, со многу нови луѓе, со нови бизниси и процеси. Индустрија полна со нови предизвици и одличен пример за родова еднаквост со реални примери.